„Az Egyház küldetése, hogy kinyújtott kézként felsegítse az elesetteket, reményt vesztetteknek új értelmet adjon, eltévedteknek célt mutasson, és megértsék azok, akik már elhitték önmagukról, hogy hiábavaló az életük, hogy hasznosak, szükség van rájuk, nem véletlen, hogy ajándékul kapták az életet.” - Preambulum SzMSz

Ezen gondolatból kiindulva alapította meg a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központot, mely 2011. június 8-án kezdte meg működését.

A Központ létrehozásának és működtetésének célja, elsősorban Hajdúböszörmény település időskorú, fogyatékos, lelki, szociális és egészségi okok miatt rászoruló lakosainak személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, alap- és szakosított ellátási forma keretében.

A magas minőségű szolgáltatások célja, a speciális szükségletekkel rendelkező, idős, fogyatékos személyek önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése. Továbbá a szociális, diakóniai szolgáltató rendszer fejlesztése, bővítése, a professzionális alapokra épülő helyi szociálpolitika megújításában, kialakításában való aktív közreműködés, a jelentkező szociális szükségletekre adekvát válaszok kidolgozása, a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló, 2000. évi II. törvény és a mindenkor érvényes jogi keretek között.

Jelenleg hat szolgáltatási területen végezzük a szolgálatot.

1. Szociális étkeztetés

Koruk, egészségi állapotuk, vagy fogyatékosságuk miatt igényelhetik nálunk hajdúböszörményi lakosok. Elvitelre, kiszállításra vagy helyben fogyasztásra van lehetőség. Konyhánk melegítő és befejező konyha így az ételt vásárolt szolgáltatásként biztosítjuk. Orvosi javaslatra cukorbetegeknek, laktóz érzékenyeknek is tudunk diétát biztosítani.

Ezen a területen 1 fő szociális segítő, 2 konyhai kisegítő, és egy 4 órás munkatárs dolgozik, aki az ételkiszállításban tevékenykedik. Egy adag étel ára 700 Ft.

2. Házi segítségnyújtás

A házi gondozók feladataik ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevők fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése biztosított legyen.

Feladataik:

 • alapvető fizikai szükségletek kielégítése (fürdetés, haj- és körömápolás, etetés)
 • orvossal történő kapcsolattartás
 • hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
 • mentális gondozás
 • háziorvos javaslata alapján gondozási, ápolási feladatok ellátása( kötözés, vércukor, vérnyomás mérés, gyógyszerkiváltás)
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartás vitelében (bevásárlás, takarítás, vasalás)

8 szakképzett szociális gondozó dolgozik ezen a területen. A működési engedély alapján 60 időskorú, hajdúböszörményi lakoshoz járhatunk napi rendszerességgel.

Az ellátás, gondozási szükséglet vizsgálatára alapozva, maximum napi 4 órában vehető igénybe.

A házi segítségnyújtás díja 360 forint /óra.

3. Idősek nappali ellátása

A nappali ellátás a település szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, időskorúak napközbeni gondozását biztosítja. Felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel támogatásra szorul.

A nappali ellátás nyitva tartása: hétfőtől péntekig, naponta 8 és 16 óra között.

Feladataink:

 • Szabadidős programok szervezése: Kézműves foglalkozások, kulturális programok, nótaklub. Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • Megemlékezünk a névnapokról, születésnapokról, állami és egyházi ünnepeinkről
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás.
 • Higiénés szükséglet biztosításában segítség. (fürdés, mosási lehetőség)
 • Bibliaóra, mentális támogatás
 • Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, szűrővizsgálatok biztosítása,
 • Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása. A Központ tornateremmel, bioptron lámpával és sószobával rendelkezik.

A fenntartó döntése alapján az idősek nappali ellátása díjmentesen vehető igénybe.

Idősek nappali ellátásában egy fő nappali ellátás vezető mentálhigiénés diplomával, és egy szociális gondozó dolgozik.

4. Fogyatékosok nappali ellátása

Hasonló szolgáltatási körrel működik a fogyatékosok nappali ellátása.

Feladatunk:

A saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásának biztosítása elsősorban Hajdúböszörményben és vonzáskörzetében. Ezen belül:

 • igény szerint étkezés biztosítása (tízórai, ebéd, uzsonna)
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutást
 • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervezése

Segítséget nyújtunk a személyi higiénia kielégítésében, a szükséges eszközöket, textíliát, a mosógépet és szárító helyiséget biztosítjuk.

Lehetőség van a református egyház rendezvényein is részt venni.

A fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül díjmentesen, étkezés igénybevételével napi 1000 forintos intézményi térítési díj ellenében vehető igénybe munkanapokon 8 és 16 óra között.

1 fő diplomás terápiás munkatárs és 2 fő szociális gondozó dolgozik ezen a területen.

5. Idősek bentlakásos ellátása

Az idősek ápolását-gondozását nyújtó intézményi ellátást azok a személyek jogosultak igénybe venni, akik 18. életévüket betöltötték és önmaguk ellátására csak részben vagy egyáltalán nem képesek, továbbá olyan betegségben szenvednek, amely tünetegyüttese rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, és a gondozási szükséglet vizsgálatának alapján a gondozási szükségletük meghaladja a napi 4 órát.

Az idősek otthona 20 férőhelyre kapott engedélyt. 2-3 ágyas, külön fürdőszobás szobákban történik az elhelyezés. Az intézményi térítési díjunk napi 3.900. A szolgáltatás Magyarország közigazgatási területéről fogadhat kérelmet.

A szakmai munka részletes leírása megtalálható az Intézmény Szakmai Programjában. A beköltözők életük utolsó napjáig teljes körű ellátást kapnak. (lakhatás, napi ötszöri étkezés,teljes körű fizikai, egészségügyi ellátás biztosítása, 24 órás gondozás, textíliával való ellátás, mosás, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása, mentálhigiénés ellátás…)

1 fő mentálhigiénés munkatárs, 1 diplomás ápoló és 4 szociális gondozó 3x 8 órás műszakbeosztásban dolgozik ezen a részlegen, valamint a Református Szeretetszolgálat segítségével három kisegítő gondozó napi 8 órában.

6. Fogyatékosok ápoló gondozó célú lakóotthona

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást biztosít. (1993.évi III törvény 85.§)

Lakóotthonunk 12 enyhe, illetve középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottról gondoskodik.

Feladatunk biztosítani:

A napi huszonnégy órás szolgálatot.

A lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást.

A napi legalább ötszöri étkeztetést.

Orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkeztetési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkeztetés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja.

Szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik. A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat és textília legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelit- továbbá három váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket tartalmazza. ( A személyes használatra kiadott ruházat és textília az intézmény tulajdonát képezi.)A ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott módon végezzük

Az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátásához és a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról.

Az ellátást igénybe vevő költségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet beszerzését.

Az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítja – többek között-:

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan fenntartásának személyi és tárgyi feltételeit
 • A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése

A lakóotthoni intézményi térítési díj napi 3900 forint. 4 szakképzett szociális segítő látja el a gondozási feladatokat

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni.

Kapcsolat

Fenntartó: Kálvin téri Református Egyházközség (4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.)

Szolgáltatás helye: Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal u. 82.

Tel.: 52/561-056

Intézményvezető: Tóthné Kovács Erika (30/224-82-93)

Ügyfélfogadás: H-P 8:30-15:00

Kövessen minket a Facebook-on!